Hopp til innhold
Gi gaven videre

GI GAVEN VIDERE – BRUKERVILKÅR

Versjon: 16.05.2022

1. Innledning

Gi Gaven Videre er et digitalt gavekort for veldedige formål, der formålet velges av den som mottar gavekortet (“Mottakeren”). Mottakeren kan være hvilken som helst fysisk person som mottar gavekortet fra en bedrift eller annen fysisk person (“Bestilleren”), som er giver av pengebeløpet som skal overføres til det ideelle formålet Mottakeren bestemmer (“Formålet”).

Det er bare formål som er kvalitetssikret av Innsamlingskontrollen eller Innsamlingsrådet i Norge som kan angis ved bruk av tjenestene til Gi Gaven Videre (“Tjenesten”). Unntaksvis kan også andre formål inkluderes etter en nærmere vurdering foretatt av Gi Gaven Videre.

Gi Gaven Videre AS (“GGV”) er et ideelt selskap og har ikke økonomisk vinning som formål. Selskapet kan heller ikke utdele utbytte til aksjonærene. GGV er i en oppstartsfase og interessen for Tjenesten vil være styrende for den videre utviklingen og de tekniske løsningene som tilknyttes Tjenesten.


2. Tjenesten

Bestilleren designer gavekortet og legger inn ordre på ønsket antall gavekort, angir hvem som skal motta gavekortet og ønsket gavebeløp. Bestilleren angir en endelig tidsfrist for når Mottakeren senest kan endre Formålet (“Endringsfristen”), og hvilket formål som skal motta pengebeløpet dersom Mottakeren ikke endrer Formålet.

GGV gir Mottakeren tilgang til Tjenesten etter å ha mottatt korrekt betaling fra Bestilleren, ved at Mottakeren får tilsendt en e-post med en lenke til nettsiden hvor vedkommende kan utpeke Formålet som skal motta gavebeløpet. Dersom Mottakeren ikke endrer Formålet innen utløpet av Endringsfristen, utbetaler GGV gavebeløpet til det forhåndsfastsatte Formålet.

GGV skal gjøre tilgjengelig relevant informasjon om de ideelle organisasjonene Mottakeren kan velge mellom. GGV besørger dokumentasjon som muliggjør skattefradrag for Bestilleren, forutsatt at vilkårene for skattefradrag for øvrig er oppfylt.


3. Vilkår for å kunne benytte tjenesten

Disse vilkårene («Vilkårene») gjelder for Bestilleren og GGV.

Bestilleren aksepterer Vilkårene når Bestilleren kjøper Gavekort hos GGV. Rettighetene og pliktene som stiftes ved inngåelsen av denne avtalen kan ikke overføres til andre, heller ikke andre selskaper i samme konsern som Bestilleren.

GGV kan ensidig endre Vilkårene og vil annonsere dette ved å oppdatere Vilkårene slik de er presentert på denne nettsiden. Bruk av Gi Gaven Videre etter at Vilkårene er oppdatert skal anses som aksept av endringene og de nye Vilkårene. De til enhver tid gjeldende Vilkårene er tilgjengelige på denne nettsiden.

Bestilleren kan bare benytte Tjenesten dersom:

  1. vedkommende har kompetanse til å binde seg selv, selskapet eller organisasjonen vedkommende opptrer på vegne av,
  2. vedkommende gir tilstrekkelige informasjon til GGV for å gjennomføre nødvendig kundekontroll,
  3. vedkommende er en fysisk person eller juridisk person registrert i Norge, eller et offentlig organ.
  4. vedkommende oppgir en e-postadresse, og
  5. vedkommende har gjort seg kjent med og akseptert Vilkårene.

4. Kontaktperson

Bestilleren må enten selv opptre som kontaktperson eller oppnevne en kontaktperson som kan kontaktes av GGV vedrørende alle forhold knyttet til bruk av Tjenesten. Med mindre annet er særskilt angitt, skal GGV legge til grunn at kontaktpersonen som er oppgitt ved avtaleinngåelsen er Bestilleren selv eller kontaktpersonen som skal opptre på vegne av Bestilleren når dette er et selskap.

Der Bestilleren er et selskap, skal Bestilleren gi fullmakt til den som er oppnevnt som kontaktperson til å inngå og administrere avtaler om Tjenesten, og å utnevne nye kontaktpersoner med tilsvarende fullmakt. Bestilleren svarer fullt ut for kontaktpersonens handlinger eller unnlatelser som foretas innenfor fullmakten som er gitt.

5. Endring av opplysninger om bedriften

Dersom Bestilleren endrer navn, adresse, bransje eller kontaktperson, skal Bestilleren uten ugrunnet opphold informere GGV om dette.

6. Priser

6.1 De til enhver tid gjeldende priser og offentlige avgifter for Tjenesten er tilgjengelig for Bestilleren på gigavenvidere.no.

6.2 Dersom Tjenesten er eller blir underlagt merverdiavgift, vil GGV beregne merverdiavgift på Tjenesten etter gjeldende regler.

6.3 Prisen for Tjenesten er 15 % av avtalt beløp for gavebeløp inntil kr. 25.000, 10 % inntil kr. 250.000, 7.5 % inntil kr. 500 000 og 5% for beløp over kr. 500 000.

6.4 Det er et mål å redusere prisen i takt med økning av volumet og utvikling av tekniske løsninger, da GGV er et «non-profit» selskap.

7. Oppgjør

7.1 Bestilleren forplikter seg til å betale det avtalte gavebeløpet med tilhørende prispåslag slik angitt i punkt 6 og aksepterer samtidig Vilkårene når Bestilleren har fullført ordren for det aktuelle gavekortet. GGV utsteder deretter en faktura til Bestilleren. I tillegg til gavebeløpet vil Bestillerens faktura inkludere GGV sine påløpte gebyrer iht. punkt 6.

7.2 GGV utsteder imaginære gavekort til Mottakeren som sendes Mottakeren via e-post. Mottakeren velger Formål på hjemmesiden til Gi Gaven Videre innen Endringsfristen.

7.3 GGV utbetaler korrekt gavebeløp til Formålet, slik angitt i punkt 2, etter at Endringsfristen er utløpt og korrekt betaling er mottatt fra Bestilleren.

8. Immaterielle rettigheter og markedsføring

Alle immaterielle rettigheter knyttet til Gi Gaven Videre forblir GGV sin eiendom.

Det er svært viktig for utvikling av konseptet Gi Gaven Videre, og muligheten for å gi gaver til gode formål gjennom Gi Gaven Videre, at GGV kan vise til bedrifter som har valgt å benytte Gi Gaven Videre. Ved aksept av Vilkårene gir Bestilleren GGV rett til å bruke Bestillerens navn og logo i markedsføring av GGV og Tjenesten. Bestilleren aksepterer at GGV kan ta kontakt med Bestilleren med tanke på fremtidig bruk av Gi Gaven Videre gavekort i henhold til svarskjema ved bestilling.

Bestilleren innestår for at GGV sin bruk av Bestillerens navn og logo ikke krenker tredjemanns rettigheter.

9. Personopplysninger

GGV vil behandle personopplysninger i tråd med gjeldende rett og vår Personvernerklæring.

10. Ansvar

GGV vil levere Tjenestene slik beskrevet i punkt 2. GGV sitt ansvar omfatter ikke indirekte tap, driftstap eller tapt fortjeneste som følge av at Tjenesten ikke er tilgjengelig.

GGV sitt ansvar for feil og/eller mangler ved Tjenesten er under enhver omstendighet begrenset til den sum Bestilleren har betalt til GGV for bruk av Tjenesten i løpet av siste 6 måneder før kravet oppstod.

11. Varighet og oppsigelse

Vilkårene trer i kraft når Bestilleren har akseptert Vilkårene og GGV har godkjent Bestilleren. Hver part kan si opp avtalen med 14 dagers varsel. Dersom GGV velger å ikke lenger tilby Tjenesten, skal avtalen anses opphørt uten eget varsel.

Ved vesentlig brudd på disse Vilkårene kan GGV si opp avtalen med umiddelbar virkning. Som vesentlig brudd regnes blant annet:

(i) Mislighold av betaling for Bestillerens bruk av Tjenesten

(ii) Handlinger som er egnet til å skade GGV eller omdømmet/merkevaren Gi Gaven Videre

(iii) Brudd på Vilkårene som ikke rettes av Bestilleren innen 14 dager etter at GGV har varslet om bruddet og fremmet krav om retting.

GGV kan videre uten varsel si opp avtalen med Bestilleren og avvise betalingsoppdrag dersom Bestilleren settes under administrasjon eller konkursbehandling.

Oppsigelse vil ikke ha virkning for eventuelle krav GGV har mot Bestilleren.

12. Kommunikasjon

Kommunikasjon fra GGV skjer til den e-postadresse Bestilleren har oppgitt ved avtaleinngåelsen.

13. Lovvalg og tvistløsning

Vilkårene er underlagt norsk rett.

Partene skal forsøke å løse enhver tvist som springer ut av Vilkårene i minnelighet, før det tas rettslige skritt mot den andre. Ved behov for domstolsbehandling er Hordaland tingrett korrekt verneting.