Hopp til innhold
Gi gaven videre

GI GAVEN VIDERE – VILKÅR FOR BEDRIFTER

Versjon: 22.11.2019

1. INNLEDNING

GI GAVEN VIDERE er et digitalt gavekort for gode formål, der formålet velges av den som mottar gavekortet. Mottakerne kan være en ansatt i bedriften, eller en annen fysisk person som får gavekortet fra bedriften, som er giver av pengebeløpet som overføres de ideelle formålene. I det følgende brukes betegnelsen «Mottakerne» for fysiske personer som mottar gavekort, og «Bedriften» for bedriften eller selskapet som gir pengebeløpet til de ideelle formålene.

Bedriften vil designe og bestille gavekortet. Deretter legges Mottakerne til og Mottakerne får en epost med lenke til en nettside hvor de kan gi gaven videre til den ideelle organisasjonen de verdsetter høyest.

Det er over 100 ideelle organisasjoner i Norge å velge blant. Det er et vilkår for å motta pengegaver gjennom GI GAVEN VIDERE at de ideelle formålene som kan støttes gjennom GI GAVEN VIDERE er kvalitetssikret av Innsamlingskontrollen eller Innsamlingsrådet i Norge. Unntaksvis kan andre formål inkluderes etter nærmere vurdering.

Gavekortet GI GAVEN VIDERE utstedes av selskapet Gaven Videre AS (heretter «GGV)», som besørger at de ideelle formålene får pengene som ytes av Bedriften gjennom gavekortet GI GAVEN VIDERE. GGV er et ideelt selskap, og har ifølge vedtektene ikke økonomisk vinning som formål. Selskapet kan heller ikke utdele utbytte til aksjonærene.

Tjenestene som ytes av GGV gjennom gavekortet GI GAVEN VIDERE betegnes i det følgende samlet som «Tjenestene».

GGV er i en oppstartsfase der interessen for konseptet vil være avgjørende for hvordan utformingen av GI GAVEN VIDERE vil bli i fremtiden og den tekniske løsningen skal bli.

GGV vil derfor i den innledende fase besørge overføring av beløp til de ideelle formålene («Formålene») ved utarbeidelse av bilag hvoretter Bedriften betaler angitt beløp direkte til Formålene.

2. TJENESTENE SOM SKAL YTES FRA GGV

Tjenesten som skal ytes fra GGV («Tjenesten») består av å gi Bedriften og Mottakerne tilgang til GI GAVEN VIDERE slik at Bedriften og Mottakerne kan velge det formål man ønsker at pengebeløpet skal gi til. GGV skal herunder gjøre tilgjengelig relevant informasjon om Formålene som det kan velges mellom.

Etter at formål er valgt, skal GGV besørge utarbeidelse av bilag (fakturaer) der aktuelt formål og korrekt beløp fremgår. Bedriften har gjennom denne avtale forpliktet seg til å betale aktuelt beløp til Formålene bedriften har valgt ut.

GGV har ansvar for å tilrettelegge betalingene fra Bedriften til Formålene, men GGV har ikke ansvar for at Bedriften faktisk betaler beløpet til Formålene.

GGV besørger dokumentasjon som muliggjør skattefradrag for Bedriften, forutsatt at vilkårene for skattefradrag for øvrig er oppfylt.

3. VILKÅR FOR Å KUNNE BENYTTE TJENESTEN

Denne avtalen («Avtalen») gjelder for Bedriften som inngår avtalen med GGV. Avtalen kan ikke overføres til andre, heller ikke til andre selskaper i samme konsern som Bedriften.

GGV kan ensidig endre denne Avtalen. Ved endringer vil Bedriften varsles om dette gjennom internettsidene til GI GAVEN VIDERE (gigavenvidere.no). Bruk av GI GAVEN VIDERE etter at vilkårene er oppdatert skal anses som aksept av slike nye vilkår. De til enhver tid gjeldende vilkår for GI GAVEN VIDERE er tilgjengelige på gigavenvidere.no.

Følgende vilkår må være oppfylt for at Bedriften skal kunne benytte seg av Tjenesten:

- Person med kompetanse til å binde Bedriften må inngå avtalen med GGV, og herunder gi tilstrekkelige opplysninger til at GGV kan gjennomføre den nødvendige kundekontroll om nødvendig.

- Bedriften må være en juridisk person registrert i Norge, eller et offentlig organ.

- Bedriften må ha en e-postadresse.

- Bedriften må ha gjort seg kjent med og akseptert denne Avtalen.

4. KONTAKTPERSON I BEDRIFTEN

Bedriften må oppnevne en kontaktperson som kan kontaktes av GGV vedrørende alle forhold knyttet til bruk av GI GAVEN VIDERE. Med mindre annet angis legger GGV til grunn at den kontaktperson som er oppgitt ved avtaleinngåelse er Bedriftens kontaktperson.

Bedriften gir fullmakt til den som er oppnevnt som kontaktperson til å inngå og administrere avtaler om Tjenesten levert av GGV, og å utnevne nye kontaktpersoner med tilsvarende fullmakt. Bedriften svarer fullt ut for kontaktpersonens handlinger eller unnlatelser som foretas innenfor fullmakten som er gitt.

5. ENDRING AV OPPLYSNINGER OM BEDRIFTEN

Dersom Bedriften endrer navn, adresse, bransje eller kontaktperson, skal Bedriften straks informere GGV om dette.

6. PRISER

6.1 De til enhver tid gjeldende priser og offentlige avgifter for Tjenestene er tilgjengelig for Bedriften på gigavenvidere.no. Prisene kan endres på 30 dagers varsel. Varsel kunngjøres på GGV sine hjemmesider (gigavenvidere.no).

6.2 Dersom Tjenesten under denne Avtale er eller blir underlagt merverdiavgift, vil GGV beregne merverdiavgift på Tjenestene etter gjeldende regler. Slik merverdiavgiftsberegning anses ikke som en prisendring som må varsles etter avsnittet ovenfor.

6.3 Prisen for Tjenestene levert av GGV er 15 % av avtalt beløp for gavebeløp inntil kr. 25.000, 10 % inntil 250.000, 7.5 % inntil 500 000 og 5% for beløp over 500 000. Det er et mål å redusere prisen i takt med økning av volumet og utvikling av teknisk løsning, da GGV er et «non-profit» selskap.

7. OPPGJØR

7.1 Bedriften forplikter seg til å bidra med et konkret pengebeløp som bekreftes ved at Bedriften signerer Avtalen.

7.2 GGV utsteder imaginære gavekort til Mottakerne som sendes Mottakerne via epost. Mottakerne velger formål på hjemmesiden til GI GAVEN VIDERE (gigavenvidere.no) innen en fastsatt frist.

7.3 GGV forestår kontroll og fordeling av beløpet i samsvar med de ansattes valg, og utsteder bilag med navn, konto, betalingsfrist og samlet beløp til hver mottaker.

7.4 Bedriften besørger overføring av pengebeløpene som fremgår av bilagene innen angitt frist.

7.5 GGV mottar ikke noe av det beløp som gis fra Bedriften, og har ikke noe ansvar for at Bedriften overfører beløpet til formålene som er valgt.

GGV fakturerer Bedriften for Tjenesten iht. priser som fremgår i pkt. 5 i egen faktura.

8. IMMATERIELLE RETTIGHETER OG MARKEDSFØRING

Alle immaterielle rettigheter knyttet til GI GAVEN VIDERE forblir GGV sin eiendom. Det er svært viktig for utvikling av konseptet GI GAVEN VIDERE, og muligheten for å gi gaver til gode formål gjennom GI GAVEN VIDERE, at GGV kan vise til bedrifter som har valgt å benytte GI GAVEN VIDERE.

Ved signering av denne Avtalen gir Bedriften GGV rett til å bruke Bedriftens navn i markedsføring av GI GAVEN VIDERE. Bedriften aksepterer også at GGV tar kontakt med Bedriften med tanke på fremtidig bruk av GI GAVEN VIDERE gavekort.

Bedriften innestår for GGV sin bruk av Bedriftens navn/logo ikke krenker tredjemanns rettigheter.

9. PERSONOPPLYSNINGER

GGV vil behandle personopplysninger i tråd med gjeldende rett, jf. personvernerklæring som fremgår på gigavenvidere.no.

GGV har ikke anledning til å dele opplysninger om Bedriftens kontaktperson(er) eller ansatte med noen, herunder til de formålene som valgt gjennom bruk av Tjenestene.

10. ANSVAR

GGV vil levere Tjenestene slik som beskrevet i pkt. 2. GGV sitt ansvar etter denne Avtalen omfatter ikke indirekte tap, driftstap eller tapt fortjeneste som følge av at Tjenesten ikke er tilgjengelig.

GGV sitt ansvar for feil eller mangler ved Tjenesten er under enhver omstendighet begrenset til den sum bedriften har betalt til GGV for bruk av Tjenesten i løpet av siste 6 måneder før kravet oppstod.

11. VARIGHET OG OPPSIGELSE

Avtalen trer i kraft når Bedriften har signert Avtalen og GGV har godkjent Bedriften. Hver part kan si opp Avtalen med 14 dagers varsel. Dersom GGV velger å ikke lenger tilby Tjenesten, skal denne Avtale anses opphørt uten eget varsel.

Ved vesentlig brudd på denne Avtale, kan GGV si opp Avtalen med umiddelbar virking. Som vesentlig brudd regnes blant annet:

(i) Mislighold av betaling for bedriftens bruk av Tjenesten

(ii) Handlinger som etter GGVs' vurdering skader GGV eller omdømmet/merkevaren GI GAVEN VIDERE

(iii) Brudd på denne Avtalen som ikke rettes av bedriften innen rimelig frist satt av GGV.

GGV kan videre uten varsel si opp Avtalen og avvise betalingsoppdrag dersom bedriften settes under administrasjon eller konkursbehandling.

Oppsigelse vil ikke ha virkning for eventuelle krav GGV har mot Bedriften.

12. KOMMUNIKASJON

Kommunikasjon fra GGV skjer til den e-postadresse Bedriften har oppgitt ved avtaleinngåelsen.

13. LOVVALG OG TVISTLØSNING

Denne Avtalen er underlagt norsk rett. Bedriften godtar Bergen tingrett som rett verneting for enhver tvist som springer ut av Avtalen.